Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „Wheelstair – innowacyjne urządzenie pozwalające na samodzielne pokonywanie schodów i innych barier architektonicznych przez osoby poruszające się na manualnych wózkach inwalidzkich”

Cel projektu: Stworzenie nowego, innowacyjnego w skali międzynarodowej urządzenia Wheelstair. Urządzenie to zmniejszy w zasadniczy sposób ograniczenia swobody poruszania się na wózku inwalidzkim wynikające z powszechnie występujących barier architektonicznych. Dzięki wykorzystaniu urządzenia Wheelstair możliwe będzie zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, wyrównania szans na rynku pracy, zwiększenie mobilności i samodzielności życiowej.

Planowane efekty: Realizacja niezbędnych prac badawczych i rozwojowych (B+R), jak również przedwdrożeniowych, pozwalających na osiągnięcie TRL 6 Poziomu Gotowości Technologii polskiego wynalazku, który znajduje się obecnie na TRL 3 Poziomie Gotowości Technologii.

 • Kwota dofinansowania: 1 840 000,00 PLN
 • Wartość projektu: 2 300 000,00 PLN
 • Termin realizacji: 01.08.2018 – 31.07.2019
 • Nr Umowy: 2018/LSI/07/01

Planowane efekty: Powstanie gotowego do produkcji, certyfikowanego urządzenia medycznego, które w połączeniu ze standardowym wózkiem inwalidzkim umożliwi jazdę po typowych schodach.

 • Kwota dofinansowania: 3 571 753,16 PLN
 • Wartość projektu: 5 497 254,29 PLN
 • Termin realizacji: 01.05.2019 – 31.10.2021
 • Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0913/18-00

Cel projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest złożenie profesjonalnie opracowanego wniosku w programie „EIC Acceleration” w terminie do 31 grudnia 2022. Możliwość sfinansowania prac pozwalających profesjonalnie opracować wniosek do konkursu zwiększy szanse spółki WHEELSTAIR sp z o.o. na osiągnięcie sukcesu w konkursie i uzyskanie finansowania.

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu firma zwiększy kompetencje w zakresie planowania prac rozwojowych i przedwdrożeniowych, analizy rynku i tworzenia studium wykonalności przygotowanego we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Będziemy też mieli możliwość profesjonalnie przygotować prezentację projektu w formie multimedialnej, wykonać tłumaczenia niezbędnych dokumentów oraz sfinansować koszty podróży związanych z aplikacją do programu. Zwiększy to know-how w zakresie komunikacji i komercjalizacji wyników prac B+R. Ewentualny sukces w konkursie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, innowacyjności i potencjału rozwojowego spółki.

 • Wartość projektu: 280 060 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 280 060 PLN
 • Termin realizacji: 04.03.2022 – 31.12.2022
 • Nr Umowy: POIR.02.03.06-06-0006/22-00